Senang Belajar Agama Islam Jl.3/K13n

Buku Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas III disusun berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2016 (Permendikbud No. 24 tahun 2016) dan berorientasi pada kecakapan hidup. Pendekatan dan penyajian buku ini membahas lima unsur pokok, yaitu Keimanan, Ibadah, Al-Qur’an, Tarikh/sejarah, dan Akhlak. Lima unsur pokok tersebut ditanamkan dan dikembangkan dalam proses belajar-mengajar, sehingga siswa diharapkan dapat menjadi  muslim yang tangguh, bertaqwa kepada Allah swt., berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur.

Spesifikasi:

  • Kode Buku: 02300222
  • ISBN: 9786022987789
  • Penulis: DRS. H. MASRUN DKK
  • Tinggi: 25cm
  • Lebar: 17.5cm
  • Berat: 272.60 gr
  • Halaman: 160